Lak til stenslag

Filtre
CARTECHNIC Lak til stenslag 40 27289 01327 5
CARTECHNIC Stenslagsbeskyttelse 40 27289 01327 5
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 500
 • Beholdertype: spraydåse
 • Farve: lysegrå(t)
-25%
53,22 kr.
70,96 kr.**
(106,44 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
K2 Lak til stenslag L310
K2 Stenslagsbeskyttelse L310
Lak til stenslag
 • K2
 • Stenslagsbeskyttelse L310
Advarsel
Meget brandfarlig væske og damp. Forårsager hudirritation. Farlig ved indånding. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 500
 • Beholdertype: spraydåse
 • Farve: sort
-25%
57,36 kr.
76,48 kr.**
(114,72 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
BOLL Lak til stenslag 001002
BOLL Stenslagsbeskyttelse 001002
Lak til stenslag
 • BOLL
 • Stenslagsbeskyttelse 001002
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Opbevares på et godt ventileret sted. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 500
 • Farve: hvid
 • Kemisk egenskab: overlakeringsbar
 • Beholdertype: spraydåse
-25%
57,72 kr.
76,96 kr.**
(115,44 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
BOLL Lak til stenslag 001004
BOLL Stenslagsbeskyttelse 001004
Lak til stenslag
 • BOLL
 • Stenslagsbeskyttelse 001004
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Opbevares på et godt ventileret sted. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 500
 • Farve: grå
 • Kemisk egenskab: overlakeringsbar
 • Beholdertype: spraydåse
-25%
57,72 kr.
76,96 kr.**
(115,44 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
BOLL Lak til stenslag 001006
BOLL Stenslagsbeskyttelse 001006
Lak til stenslag
 • BOLL
 • Stenslagsbeskyttelse 001006
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Opbevares på et godt ventileret sted. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 500
 • Farve: sort
 • Kemisk egenskab: overlakeringsbar
 • Beholdertype: spraydåse
-25%
57,72 kr.
76,96 kr.**
(115,44 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
K2 Lak til stenslag L315
K2 Stenslagsbeskyttelse L315
Lak til stenslag
 • K2
 • Stenslagsbeskyttelse L315
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Farve: sort
 • Indhold [liter]: 1
 • Beholdertype: Flaske
-25%
60,72 kr.
80,96 kr.**
(60,72 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
BOLL Lak til stenslag 001001
BOLL Stenslagsbeskyttelse 001001
Lak til stenslag
 • BOLL
 • Stenslagsbeskyttelse 001001
 • BOLL
 • Stenslagsbeskyttelse
Fare
Meget brandfarlig væske og damp. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Hold beholderen tæt lukket. Anvend værktøj, som ikke frembringer gnister. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Undgå udledning til miljøet. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Opbevares under lås. Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
Flere
Detaljer
 • Indhold [liter]: 1
 • Farve: hvid
 • Kemisk egenskab: overlakeringsbar
-25%
65,43 kr.
87,24 kr.**
(65,43 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
BOLL Lak til stenslag 001005
BOLL Stenslagsbeskyttelse 001005
Lak til stenslag
 • BOLL
 • Stenslagsbeskyttelse 001005
 • BOLL
 • Stenslagsbeskyttelse
Fare
Meget brandfarlig væske og damp. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Læs etiketten før brug. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes. Anvend værktøj, som ikke frembringer gnister. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Undgå udledning til miljøet. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Opbevares under lås. Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
Flere
Detaljer
 • Indhold [liter]: 1
 • Farve: sort
 • Kemisk egenskab: overlakeringsbar
-25%
65,43 kr.
87,24 kr.**
(65,43 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
MOTIP Lak til stenslag 000001
MOTIP Stenslagsbeskyttelse 000001
Lak til stenslag
 • MOTIP
 • Stenslagsbeskyttelse 000001
 • MOTIP
 • Stenslagsbeskyttelse
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 500
 • Yderligere info.: CST1498
 • Stand: Helt ny
-25%
68,97 kr.
91,96 kr.**
(137,94 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
BOLL Lak til stenslag 001003
BOLL Stenslagsbeskyttelse 001003
Lak til stenslag
 • BOLL
 • Stenslagsbeskyttelse 001003
 • BOLL
 • Stenslagsbeskyttelse
Fare
Meget brandfarlig væske og damp. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Anvend værktøj, som ikke frembringer gnister. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Undgå udledning til miljøet. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
Flere
Detaljer
 • Indhold [liter]: 1
 • Farve: grå
 • Kemisk egenskab: overlakeringsbar
-25%
69,18 kr.
92,24 kr.**
(69,18 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
BOLL Lak til stenslag 001007
BOLL Stenslagsbeskyttelse 001007
Lak til stenslag
 • BOLL
 • Stenslagsbeskyttelse 001007
 • BOLL
 • Stenslagsbeskyttelse
 • 001007
Advarsel
Brandfarlig væske og damp. Kan forårsage irritation af luftvejene. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Anvend værktøj, som ikke frembringer gnister. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Undgå udledning til miljøet. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
Flere
Detaljer
 • Indhold [liter]: 1
 • Farve: sort
-25%
70,47 kr.
93,96 kr.**
(70,47 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
PETEC Lak til stenslag 73250
PETEC Stenslagsbeskyttelse 73250
Lak til stenslag
 • PETEC
 • Stenslagsbeskyttelse 73250
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Farve: sort
 • Indhold [ml]: 500
 • Beholdertype: spraydåse
-25%
75,93 kr.
101,24 kr.**
(151,86 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
PETEC Lak til stenslag 73350
PETEC Stenslagsbeskyttelse 73350
Lak til stenslag
 • PETEC
 • Stenslagsbeskyttelse 73350
Fare
Yderst brandfarlig aerosol. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Flere
Detaljer
 • Farve: grå
 • Indhold [ml]: 500
 • Beholdertype: spraydåse
-25%
75,93 kr.
101,24 kr.**
(151,86 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
CARTECHNIC Lak til stenslag 40 27289 01326 8
CARTECHNIC Stenslagsbeskyttelse 40 27289 01326 8
Fare
Meget brandfarlig væske og damp. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
Flere
Detaljer
 • Kemisk egenskab: overlakeringsbar
 • Volumen (l): 1
 • Farve: sort
-25%
85,29 kr.
113,72 kr.**
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
CARTECHNIC Lak til stenslag 40 27289 01328 2
CARTECHNIC Stenslagsbeskyttelse 40 27289 01328 2
Fare
Meget brandfarlig væske og damp. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
Flere
Detaljer
 • Indhold [liter]: 1
 • Farve: lysegrå(t)
-25%
87,72 kr.
116,96 kr.**
(87,72 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
Varer per side: 15
Vis de næste varer: 15
Utroligt gunstigt
Altid fordelagtige priser og fremragende service hos autodeleshop.dk
Gratis levering
Gratis levering i Danmark ved køb over 1300 kr. undtagen for store forsendelser, byttedele eller dæk.
Betalingsmetoder
Paypal, kreditkort, forudbetaling eller efterkrav.
Masser af tilbud
Vælg mellem over 500 000 reservedele