Brændstofsadditiver

Filtre
K2 Brændstofsadditiver T313
K2 Brændstofadditiv T313
 • K2
 • Brændstofadditiv T313
 • K2
 • Brændstofadditiv
Fare
Meget brandfarlig væske og damp. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 50
 • Specifikation: ANTI-FROST FUEL
 • Brændstoftype: Benzin, Diesel
-25%
20,43 kr.
27,24 kr.**
(408,60 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
K2 Brændstofsadditiver T310
K2 Brændstofadditiv T310
Advarsel
Brandfarlig væske og damp. Farlig ved hudkontakt. Forårsager hudirritation. Farlig ved indånding. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 50
 • Specifikation: DFA-39
 • Brændstoftype: Diesel
-25%
23,04 kr.
30,72 kr.**
(460,80 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
KLEEN-FLO Brændstofsadditiver 11-409
KLEEN-FLO Brændstofadditiv 11-409
Brændstofsadditiver
 • KLEEN-FLO
 • Brændstofadditiv 11-409
Fare
Meget brandfarlig væske og damp. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Forårsager hudirritation. Farlig ved indånding. Kan forårsage irritation af luftvejene. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Hold beholderen tæt lukket. Anvend værktøj, som ikke frembringer gnister. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Undgå udledning til miljøet. Fremkald IKKE opkastning. Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Opbevares under lås. Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. VED INDÅNDING: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.
Flere
Detaljer
 • Brændstoftype: Benzin
 • Beholdertype: Flaske
 • Indhold [ml]: 150
 • Produktserie: Gas Line Anti-Freeze
-25%
26,61 kr.
35,48 kr.**
(177,40 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
KLEEN-FLO Brændstofsadditiver 11-991
KLEEN-FLO Brændstofadditiv 11-991
Brændstofsadditiver
 • KLEEN-FLO
 • Brændstofadditiv 11-991
Fare
Meget brandfarlig væske og damp. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Farlig ved indånding. Kan forårsage irritation af luftvejene. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Hold beholderen tæt lukket. Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes. Anvend værktøj, som ikke frembringer gnister. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Undgå udledning til miljøet. Fremkald IKKE opkastning. Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Opbevares under lås. Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. VED INDÅNDING: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.
Flere
Detaljer
 • Brændstoftype: Diesel
 • Indhold [ml]: 150
 • Beholdertype: Flaske
 • Temperaturområde til [°C]: -40
-25%
31,29 kr.
41,72 kr.**
(208,60 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
MANNOL Brændstofsadditiver MN9930-05ME
MANNOL Brændstofadditiv MN9930-05ME
Fare
Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenskade. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Læs etiketten før brug. Undgå udledning til miljøet. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved hudirritation: Søg lægehjælp. Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 500
 • Brændstoftype: Diesel
 • Stand: Helt ny
-25%
41,79 kr.
55,72 kr.**
(83,58 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
KLEEN-FLO Brændstofsadditiver 11-952
KLEEN-FLO Brændstofadditiv 11-952
Brændstofsadditiver
 • KLEEN-FLO
 • Brændstofadditiv 11-952
Fare
Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Forårsager hudirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Indhent særlige anvisninger før brug. Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Fremkald IKKE opkastning. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp. Ved hudirritation: Søg lægehjælp. Opbevares under lås. Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. Brændbar væske. Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
Flere
Detaljer
 • Beholdertype: Flaske
 • Indhold [ml]: 195
 • Brændstoftype: Diesel
 • Læs serviceinformationen
-25%
44,04 kr.
58,72 kr.**
(225,85 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
STP Brændstofsadditiver 30-035
STP Brændstofadditiv 30-035
Brændstofsadditiver
 • STP
 • Brændstofadditiv 30-035
 • STP
 • Brændstofadditiv
 • 30035
Fare
Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Opbevares utilgængeligt for børn. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Undgå udledning til miljøet. Fremkald IKKE opkastning.
Flere
Detaljer
 • Brændstoftype: Benzin
 • Indhold [ml]: 200
 • Beholdertype: Flaske
 • Læs serviceinformationen
-25%
48,18 kr.
64,24 kr.**
(240,90 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
LIQUI MOLY Brændstofsadditiver 3823
LIQUI MOLY Brændstofadditiv 3823
 • LIQUI MOLY
 • Brændstofadditiv 3823
Fare
Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå udledning til miljøet. Fremkald IKKE opkastning. Opbevares under lås.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 80
 • Beholdertype: Dåse
 • Brændstoftype: Benzin
 • Stand: Helt ny
-25%
49,11 kr.
65,48 kr.**
(613,88 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
LIQUI MOLY Brændstofsadditiver 3824
LIQUI MOLY Brændstofadditiv 3824
 • LIQUI MOLY
 • Brændstofadditiv 3824
Fare
Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Opbevares under lås.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 80
 • Beholdertype: Dåse
 • Brændstoftype: Benzin
 • Stand: Helt ny
-25%
49,11 kr.
65,48 kr.**
(613,88 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
STP Brændstofsadditiver 30-040
STP Brændstofadditiv 30-040
Brændstofsadditiver
 • STP
 • Brændstofadditiv 30-040
 • STP
 • Brændstofadditiv
 • 30040
Fare
Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Opbevares utilgængeligt for børn. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Undgå udledning til miljøet. Fremkald IKKE opkastning.
Flere
Detaljer
 • Brændstoftype: Benzin, Benzin/Autogas (LPG)
 • Indhold [ml]: 200
 • Beholdertype: Flaske
-25%
50,43 kr.
67,24 kr.**
(252,15 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
STP Brændstofsadditiver 30-038
STP Brændstofadditiv 30-038
Brændstofsadditiver
 • STP
 • Brændstofadditiv 30-038
 • STP
 • Brændstofadditiv
 • 30038
Fare
Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Opbevares utilgængeligt for børn. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Undgå udledning til miljøet. Fremkald IKKE opkastning.
Flere
Detaljer
 • Brændstoftype: Diesel
 • Indhold [ml]: 200
 • Beholdertype: Flaske
-25%
52,47 kr.
69,96 kr.**
(262,35 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
K2 Brændstofsadditiver T300
K2 Brændstofadditiv T300
Brændstofsadditiver
 • K2
 • Brændstofadditiv T300
 • K2
 • Brændstofadditiv
 • T300
Advarsel
Brandfarlig væske og damp. Farlig ved hudkontakt. Forårsager hudirritation. Farlig ved indånding. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 500
 • Specifikation: DFA-39
 • Brændstoftype: Diesel
-25%
54,36 kr.
72,48 kr.**
(108,72 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
STP Brændstofsadditiver 30-037
STP Brændstofadditiv 30-037
Brændstofsadditiver
 • STP
 • Brændstofadditiv 30-037
 • STP
 • Brændstofadditiv
 • 30037
Fare
Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Opbevares utilgængeligt for børn. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Undgå udledning til miljøet. Fremkald IKKE opkastning.
Flere
Detaljer
 • Brændstoftype: Diesel
 • Indhold [ml]: 200
 • Beholdertype: Flaske
-25%
54,36 kr.
72,48 kr.**
(271,80 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
MOJE AUTO Brændstofsadditiver 25-014
MOJE AUTO Brændstofadditiv 25-014
Brændstofsadditiver
 • MOJE AUTO
 • Brændstofadditiv 25-014
Fare
Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Indhent særlige anvisninger før brug. VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Flere
Detaljer
 • Brændstoftype: Diesel
 • Indhold [ml]: 500
 • Koncentrat
 • Beholdertype: Flaske
 • Læs serviceinformationen
-25%
59,04 kr.
78,72 kr.**
(118,08 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
COMMA Brændstofsadditiver DIM400M
COMMA Brændstofadditiv DIM400M
Fare
Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Opbevares utilgængeligt for børn. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Fremkald IKKE opkastning. Opbevares under lås.
Flere
Detaljer
 • Indhold [ml]: 400
 • Brændstoftype: Diesel
 • Beholdertype: Flaske
-25%
63,54 kr.
84,72 kr.**
(158,85 kr. for 1 liter)
inkl. 25% moms, ekskl. leveringsomkostninger
På lager
Varer per side: 15
Vis de næste varer: 15
Utroligt gunstigt
Altid fordelagtige priser og fremragende service hos autodeleshop.dk
Gratis levering
Gratis levering i Danmark ved køb over 1300 kr. undtagen for store forsendelser, byttedele eller dæk.
Betalingsmetoder
Paypal, kreditkort, forudbetaling eller efterkrav.
Masser af tilbud
Vælg mellem over 500 000 reservedele